Tình nguyện viên Loa Kèn: Ước mơ về một nền y tế trả sau cho mọi người dân

Trích thư tình nguyện viên Loa Kèn gửi tình nguyện viên Lê Tín của Nghiệp đoàn y tế Việt Nam , ngày 30 tháng 08 năm 2018:

Lire la suite « Tình nguyện viên Loa Kèn: Ước mơ về một nền y tế trả sau cho mọi người dân »