Liên lạc với Nghiệp đoàn y tế Việt Nam

Bạn có ý kiến muốn trao đổi hoặc muốn đăng ký làm cộng tác viên/thành viên của Nghiệp đoàn y tế Việt Nam, xin mời điền vào mẫu đơn sau đây: